Anti drog- och mobbningspolicy

Anti- Drog- och mobbningspolicy för equmenia-Gislaveds frikyrkoförsamlings Ungdom (GFU)Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.
Matt 7:12Alla i equmenia-GFU ska ha god kunskap om droger och mobbning. Barn och ungdomar ska känna trygghet i vår förening genom gott kamratskap, klara regler och utarbetade handlingsplaner. Detta önskemål från Gislaveds Kommun ställer vi oss bakom och vi som förening åtar oss därför att jobba aktivt med denna policy.

Anti- Drog- och mobbningspolicyn ska finnas med som en återkommande punkt på varje möte med ungdomsrådet, dvs equmenia-GFU:s styrelse. Policyn ska på nytt antas vid varje årsmöte och vid behov revideras, samt varje år lämnas in till Fritidsnämnden i Gislaveds kommun i samband med att equmenia-GFU söker föreningsbidrag. Alla ledare och styrelsefunktionärer ska varje år skriva under att de känner till och godtar Anti- drog- och mobbningspolicyn. equmenia-GFU:s arbete med att hålla policyn levande ska också redovisas i föreningens verksamhetsberättelse under en egen rubrik: ”Anti- Drog och mobbningsförebyggande arbete”.

Varje ledare ska, vid minst två tillfällen per år, informera sin grupp om equmenia-GFU:s avståndstagande till droger och mobbning. Varje ledare ansvarar också för att, så fort det återigen visar sig vara aktuellt bland grupperna, påminna och aktivt följa upp policyn hos deltagarna. equmenia-GFU ska dessutom vid minst ett arrangemang per verksamhetsår, öka ledarnas kunskap om droger och mobbning. Kunskaperna ska därefter användas aktivt i verksamheten med grupperna.Definition av drog

Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopingpreparat.
Fritidsnämnden i Gislaveds kommun

Definition av mobbning

En person är mobbad när hon eller han, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. En negativ handling är det när någon tillfogar en annan person skada eller obehag. Sådana handlingar kan utföras verbalt, vid fysisk kontakt, genom att skada någons personliga egendom eller indirekt genom utfrysning och isolering.
Dan Olweus definition av mobbning.

equmenia-GFU i Gislaved ska verka utifrån följande:

 Vara en god förebild.
 Behandla både barn och vuxna väl.
 Alltid säga ifrån och ingripa vid dåligt beteende som strider mot policyn.
 Informera såväl equmenia-GFU-ledare som barn och föräldrar om drog- och mobbningspolicyn samt dess innebörd.
 Medlemmar skall vara goda förebilder även i sammanhang där de representerar equmenia-GFU.

 Uppmana den som varit med om eller iakttagit bruk av droger att berätta detta för equmenia-GFU-ledare.
 Arbeta förebyggande mot droger genom samtal om värderingar och åsikter, och samarbete med t ex RIA/Hela Människan.
 Samtliga arrangemang i equmenia-GFU:s regi ska vara fria från droger.

 Uppmana den som varit med om eller iakttagit kränkande beteende att berätta detta för equmenia-GFU-ledare.
 Arbeta förebyggande genom samarbetsövningar, samtal, vänskapsövningar etc.
 Se till att favorisering och toppning inte förekommer inom verksamheten.Hur ska man vara ett föredöme för att motverka användandet av droger?

Man ska själv hålla sig drogfri under sammankomster och arrangemang. Man kan visa och agera på ett markant och tydligt sätt att droger inte behövs för att passa in, höja status eller välbefinnande. Man kan vara uppmärksam på attityder gentemot droger och diskutera ämnet i sina grupper. Om man ser att någon använder droger eller aktivt delar ut och/eller uppmanar andra att använda droger kan man motverka detta på olika sätt genom att stötta de som är inblandade, samt tydligt markera att detta inte används inom equmenia-GFU.

Agerande vid förekomst av droger och drogmissbruk.

 Kontakta målsman om det gäller minderårig.
 Upplysa om att det är förbjudet enligt lag att inneha vissa droger.
 Stötta och hjälpa den som är missbrukare att kunna sluta, samt uppmuntra personen att söka professionell hjälp.
 Genom samtal med de inblandade ska den som är ansvarig för verksamheten följa upp händelserna för att förhindra efterverkningar och/eller upprepningar.Hur ska man vara ett föredöme för att motverka mobbning?

När man ser någon som är ensam eller som mobbas kan man stötta den personen på olika sätt. Det kan vara med små medel, t ex säga hej, nämna personen vid namn och visa att det personen sagt är viktigt och värt att komma ihåg. Man kan finnas i närheten, prata då och då, sätta sig bredvid om man ser att ingen verkar vilja sitta nära den personen. Man kan försöka få med andra så att den som känner sig ensam får möjlighet till större kontaktnät och nya relationer.

Agerande vid mobbning

 Först och främst bör de ansvariga inom verksamheten försöka att skapa en bättre relation mellan den som blivit utsatt för mobbning och den eller de som mobbat.
 I de fall detta inte går kan man välja att dela eller omplacera gruppkonstellationerna så att det blir så bra som möjligt för den som har varit utsatt för mobbningen, samt förhindra att mobbaren fortsätter med sitt beteende.
 Genom samtal med de inblandade, både den utsatte och den eller de som mobbat, ska ansvariga följa upp händelserna för att förhindra efterverkningar och/eller upprepningar.Agerande vid avsteg

Alla som är equmenia-GFU-ledare och deltagare skall agera mot droger och mobbning. Om en ledare underlåter att ingripa trots att ledaren känner till att droger och/eller mobbning förekommer, eller om en ledare själv utövar drogmissbruk eller mobbning gentemot någon, ska en eller flera av följande åtgärder vidtagas:

 Övriga ansvariga inom verksamheten är skyldiga att tala med vederbörande för att försöka komma tillrätta med problemen. Detta innebär att equmenia-GFU-ledarna i första hand hjälps åt att stoppa drogmissbruket eller mobbningen.
 Om inte ansvariga inom verksamheten klarar att lösa problemen så att drogmissbruket eller mobbningen upphör, ska equmenia-GFU:s styrelse ingripa och tala med den berörda ledaren eller deltagaren. equmenia-GFU:s styrelse bör också samtala med alla ansvariga inom verksamheten, repetera drog- och mobbningspolicyn med ledarna, samt ge konkret stöd och råd till de inblandade.
 Vid den händelse att en equmenia-GFU-ledare eller medlem använt droger under equmenia-GFU:s arrangemang eller utsatt någon för mobbning och alla försök att stoppa detta vidtagits utan resultat kan ledaren eller medlemmen, som en allra sista åtgärd, bli omplacerad eller alternativt avstängd.
 Om det förekommer olagligt innehav eller nyttjande av droger bör detta också polisanmälas.
Jag har läst igenom equmenia-GFU:s Anti- drog- och mobbningspolicy och godkänner ovanstående.

Ort och datum:

Namnunderskrift: