Vad tror vi på?

Gislaveds frikyrkoförsamling har inga fastställda bekännelseskrifter utan följer principen att varje medlem är fri att med den heliga Andes ledning själv tolka Bibeln. Medlemmarna tror på Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare, delar ”klassisk kristen tro” och instämmer i den Apostoliska trosbekännelsen nedan.

Församlingen bildades genom ett samgående av tre församlingar anslutna till olika samfund: Pingst – fri församlingar i samverkan (Pingst FFS), Svenska alliansmissionen (SAM) och Svenska missionskyrkan (SMK, numera Equmeniakyrkan). Dessa samfunds teologiska inriktning och värdegrund återspeglas i församlingens förkunnelse.

Eftersom det som enar kristna är mer än det som skiljer dem åt är församlingen öppen för samarbete. Församlingen är bland annat en av huvudmännen till Hela människan och medlem av Gislaveds ekumeniska råd.

Genom relationerna till Equmeniakyrkan, SAM och Pingst FFS är församlingen också en del av den världsvida kyrkan och flera nationella och internationella kyrkliga organ. Bland annat Sveriges kristna råd, Kyrkornas världsråd, World Pentecostal Fellowship och Diakonia.

Apostoliska trosbekännelsen

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.
Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.
Amen